به گزارش خبرگزاری نفت نوینیکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در مبارزه با فساد «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» است.

به گزارش خبرگزاری نفت نوین :

رهبر انقلاب:

مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند. باید همه ی دستگاه ها به اقتصاد کشور کمک کنند

یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در مبارزه با فساد حمایت از تولید و

جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی است.در شرایط کنونی که مردم 

از لحاظ معیشت دچار سختی هستند،هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد

کشور کمک کند باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه ی قضاییه

در واقع کمک به اقتصاد کشور است.

مقام معظم رهبری در ادامه ببان کردند:

ابلاغیه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانک ها حق مصادره

و تعطیلی واحد های تولیدی را ندارند کار بسیار درستی است چون برخی از

افراد با خرید واحد های تولیدی   اخراج کارگران و فروش تجهیزات،کاربری

این واحد ها را تغییر می دهند.