وضعیت نهادهای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در #نفت کاملا به ویرانی رسیده است؛ عقیم‌سازی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تلاش برای نابودی دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت توسط وزیر نفت و مدیرانش، یک جنگ تمام عیار علیه منافع و امنیت ملی است؛ کافی است به بیانات رهبر انقلاب در سال 1385 نگاهی داشته باشید تا متوجه عمق ماجرا شوید. corona

به گزارش نفت نوین وضع نهاد های آموزشی پژوهشی تحقیقاتی در نفت کاملا به  ویرانی رسیده.

عقیم سازی موسسه مطالعات بین المللی انرژی،تلاش برای دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت توسط وزیر نفت و مدیرانش

یک جنگ تمام عیار علیه منافع و امنیت ملی است.

کاقی است به بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۵ نگاهی داشته باشید تا متوجه عمق ماجرا شوید.

رهبر انقلاب: امروز هر حرکت علمی و تحقیقی که بخواهد در علوم مختلف در کشور انجام بگیرد،

استادان کار و محققان میتوانند ده ها ، صد ها ، هزار ها ذهن آماده را برای افتادن در این راه پیدا

کنند.آن کسانی که با حرکت علمی کشور مخالفند، آن کسانی که با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ،

مرکز علمی را میخواهند از علم و از تحقیق و پژوهش دور کنند برای دشمن کار میکنند.

دشمن بیشترین جایزه را حاضر است به این افراد بدهد