سردار سرتیپ پاسدار محمد باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح طی حکمی آقای دکتر عباس ایاران جانشین فرمانده بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب و کارمند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را بعنوان نماینده کمیته جستجوی مفقودین استان خوزستان منصوب نمودند.