حضور فرماندهان و بسیجیان حوزه تندگویان در مناطق الهایی-بامدژ-سید خلف-کوت عبدالله برای کمک به مردم

حضور بسیجیان حوزه تندگویان در مناطق الهایی-بامدژ-سید خلف-کوت عبدالله  برای کمک  به مردم